മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ ഓണക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വിനോദകല. സ്ത്രീപുരുഷന്‍മാര്‍ പങ്കെടുക്കും.