മതിലകം, കൊട്ടാരം. രാജാക്കന്‍മാരുടെയും മറ്റു സവര്‍ണ്ണരുടെയും വസതികള്‍ക്ക് പറയുന്ന പേര്.