കടങ്കഥകളില്‍ ഒരിനം. പദപൂരണികളായ കടങ്കഥകളെപ്പോലെ തന്നെ അക്ഷരപൂരണികളും വാങ്മയ വിനോദമാണ്.
‘പുളിഞ്ചപ്പൂസമം വസ്തു
വസ്തുനാമം ത്രയാക്ഷരം
അകാരാദിലകാരാന്തം
മധ്യം ചൊല്ലുക ബുദ്ധിമാന്‍’
ഇതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാന്‍ ‘അ’,’ല്‍’,എന്നിവയുടെ മധ്യത്തില്‍ ‘വി’ എന്നുചേര്‍ന്നാല്‍ ‘അവില്‍’ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും.