വലിയ മാന്ത്രികനായിരുന്ന ആലി എന്ന മാപ്പിള മരണാനന്തരം ഒരു തെയ്യമായി മാറിയെന്നാണ് വിശ്വാസം.