കവരവിളക്ക്. കാലുകളും തട്ടുകളുമുള്ള നിലവിളക്ക്. സാധാരണ മൂന്ന് കവരമുള്ള ആലുവിളക്കുകളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.