ഇരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം മരപ്പലക. പ്‌ളാവുകൊണ്ട് ആമയുടെ രൂപത്തില്‍ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒരുതരം ആവണപ്പലക തന്നെയാണിത്.