അമ്മദൈവമായ ദേവിതന്നെയാണ് അമ്മന്‍. മാരിയമ്മ, യക്ഷിയമ്മ തുടങ്ങിയ ദേവതമാരെയും അമ്മന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.