ചില കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും അടിയന്തരങ്ങള്‍ക്കും വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ട ചില ഉപചാരകര്‍മ്മങ്ങള്‍. അമ്മായി എന്ന പദത്തിന് അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ എന്ന അര്‍ത്ഥം ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല. ഭവനത്തിലെ അധികാരപ്പെട്ട തലമുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീ എന്നേ വിവക്ഷയുള്ളൂ.