ഒരുതരം ഭാഷാവിനോദം. കുട്ടികളെ വരിവരിയായി ഇരുത്തിയശേഷം ഭക്ഷിക്കാന്‍ യോഗ്യമായവയുടെയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തവയുടെയും പേരുകള്‍ ഇടകലര്‍ത്തി പറയും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവയുടെ പേരു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം കുട്ടികള്‍ ‘അം’എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം.
ചോറ്-അം
അപ്പം-അം
ചേറ്-
പഴം-അം എന്നിങ്ങനെയാണ് കളി.