തെയ്യങ്ങള്‍ക്കും തിറകള്‍ക്കും പാടുന്ന തോറ്റം പാട്ടുകളില്‍പ്പെട്ട സ്തുതിപരമായ പദ്യഖണ്ഡങ്ങള്‍.