അരിമാവുകൊണ്ട് ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്തും വാതില്‍, ജനല്‍ തുടങ്ങിയവയിലും അലങ്കരിക്കുന്നത്. തിറ, ഓണം, വിഷു, കല്യാണം തുടങ്ങിയ വിശേഷാവസരങ്ങളില്‍ ഇതു ചെയ്യും.