കടത്തനാട്ടുപ്രദേശങ്ങളില്‍ കെട്ടിയാടാറുള്ള ഒരുതിറ. തീയസമുദായക്കാരുടെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തികളില്‍ ഒന്നാണ് അങ്കക്കാരന്‍.