വീടുതോറും കൊണ്ടുചെന്ന് കളിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കാളകള്‍. അപ്പനെരുത് കളിക്ക് ചെണ്ടവാദ്യമുണ്ടാകും.