ദേവതകളുടെയോ പരേതരായ ഗുരുക്കന്‍മാരുടെയോ കാരണവരുടെയോ സങ്കല്പത്തിലുള്ള സ്ഥാനം. പണ്ട് കളരികളില്‍ പഠിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ആദ്യം അരിയിട്ട് വന്ദിക്കണം.