ഉത്തരകേരളത്തിലെ പൂമാലക്കാവുകളിലും ചില കഴകങ്ങളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവതയാണിത്.