പലരുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ള ആഹ്ലാദശബ്ദമാണ് ആര്‍പ്പുവിളി. ബ്രാഹ്മണരുടെ വേളിക്ക് പുരുഷന്‍മാര്‍ ആര്‍പ്പുവിളിക്കും. കുട്ടി ജനിക്കുന്ന വേളയിലും ഇതുചെയ്യാറുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള ആര്‍പ്പുവിളികളുണ്ട്. ആധുനിക കാലത്തെ ആര്‍പ്പുവിളികള്‍ക്ക് വേറേ സ്വഭാവമാണ്.