അമാനുഷമായ പ്രേരണകൊണ്ടെന്ന വണ്ണം അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോകുന്ന ശാപവാക്കുകള്‍.