കല്പന, തിരുവചനം, അനുഷ്ഠാനകലാനിര്‍വഹണങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം വരും. കോമരംതുള്ളല്‍, വെളിച്ചപ്പാട് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ദേവതാപ്രതിനിധികളുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.