എട്ടുതരം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ധൂപക്കൂട്ട്. ചന്ദനം, രാമച്ചം, ഗുല്‍ഗുലു, അകില്‍, കൊട്ടം, കുങ്കുമപ്പൂവ്, ഇരുവേരി, മാഞ്ചി എന്നിവയാണ് പൊതുവേ അഷ്ടഗന്ധം. എന്നാല്‍, ഓരോ ദേവന്‍മാര്‍ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഷ്ടഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ള സാമഗ്രികളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.