കര്‍ഷകരുടെ ഒരു വിനോദകല. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഉത്തരകേരളത്തില്‍ നടത്തുന്നത്. പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകള്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇരുചേരിയായി തിരിഞ്ഞാണ് ഈ മത്‌സരക്കളി.