അവണപ്പലക എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാലുള്ള പലക. പ്ലാവിന്റെ തടികൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ്. ഇതിന്റെ പുറവും വാലും ആമയുടെ ശില്പവേലകൊണ്ട് മോടിപിടിപ്പിക്കും.