നെല്ല് വറുത്തിടിച്ചാണ് അവില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പച്ചക്കിടിച്ചുമുണ്ടാക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും അല്ലാതെയുമുള്ള പൂജാസാധനങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ഇത് വീടുകളില്‍ ശര്‍ക്കര ചേര്‍ത്ത് തിന്നാനുപയോഗിക്കുന്നു.