നെയ്ത്തുകാരായ പത്മശാലിയ വിഭാഗക്കാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ താമസിക്കുന്ന തെരുവ്. തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ചാലിയത്തെരു ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.