മലയാളത്തിലെ ഒരു ഗാനരീതി. ചില പാട്ടുകള്‍ ചൊല്ലേണ്ട രീതി എന്ന നിലയില്‍ ‘ചെറുശേ്ശരി രീതി’ എന്നു പറയാറുണ്ട്. ചെറുശേ്ശരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ വച്ചിട്ടാകണം ഇത്.