കാലുകളില്‍ ധരിക്കുന്ന കിലുങ്ങുന്ന ഒരുതരം വള. തെയ്യങ്ങള്‍ക്കും കോമരങ്ങള്‍ക്കും വെളിച്ചപ്പാടുമാര്‍ക്കും ചിലമ്പ് അണിയും. ഓടുകൊണ്ട് വാര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്നു. ചില കാവുകളില്‍ ചിലമ്പാരാധനയുണ്ട്.