കുട്ടികളുടുക്കുന്ന ചെറിയ മുണ്ട്. വളരെ നേരിയതും കസവുകരയുള്ളതുമായിരിക്കും. കുഴിത്തറികളിലാണ് ഇവ നെയ്യുന്നത്.