ഗാനത്തിന് സ്വരമാധുര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗാനാലങ്കാരങ്ങളിലൊന്ന്. ശാസ ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെന്ന പോലെ നാടന്‍ സംഗീതത്തിലും ചൊല്‍ക്കെട്ട് സ്വരം സര്‍വ്വസാധാരണമാണ്. ചിട്ടസ്വരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വരവും, ജതിയും ചേര്‍ന്നു വരുന്നതാണ് ചൊല്‍ക്കെട്ട് സ്വരം.