ഭദ്രകാളിയുടെ ഒരു സങ്കല്പഭേദം. കാളി ചുടുകാട്ടിലമ്മ കൂടിയാണ്.