ഒരുതരം ദുര്‍ദേവത. ചില ശ്മശാനത്തില്‍ ചുടലമാടന്‍ കോവിലുണ്ട്.