വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളില്‍ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പുര. ഗിരിവര്‍ഗ്ഗക്കാരില്‍ പലരും ഏറുമാടം പണിയും. വന്യജീവികളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അവയെ സൗകര്യപൂര്‍വം അമ്പെയ്തു പിടിക്കുവാനുമാണ് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുക. വിളവുകള്‍ക്കുള്ള കാവല്‍പ്പുരയുമാണ് ഏറുമാടം.