ആദിവാസികളായ അടിയാന്മാരുടെയും മറ്റും നാട്ടുമൂപ്പനെ കനലാടി എന്നാണ് പറയുക. സമൂഹത്തില്‍ കനലാടിക്ക് മാന്യമായ പദവിയുണ്ട്. മാന്ത്രികബലികര്‍മാദികളൊക്കെ ഇവരാണ് നടത്തുക.