ഒരു തുകല്‍ വാദ്യം. മുതുവാന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് കഞ്ചിറക്കട്ടയ്ക്ക് പ്രചാരം.