ഉത്തരകേരളത്തിലെ (തലശേ്ശരി താലൂക്കില്‍) കണിയാന്‍ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ കലാപ്രകടനം. അണ്ടലൂര്‍ക്കാവില്‍ കണിയാന്‍ കളി പതിവുണ്ട്. ദൈവത്താര്‍, അങ്കക്കാരന്‍, ബപ്പുരന്‍ എന്നീ തെയ്യങ്ങളുടെ മുടിവെക്കുന്ന വേളയിലാണ് അവര്‍ ആ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുക.