കതിരുകളി, കതിരുത്സവം എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കതിരുവേല പാലക്കാടുജില്ലയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു. അനുഷ്ഠാനപരിവേഷമുള്ള കതിരുവേലയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് കര്‍ഷകരായ ചെറുമരാണ്. വൃശ്ചികമാസത്തിലാണ് കതിരുവേല.