ചില ഭഗവതിക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും മഞ്ഞച്ചോറ് നിവേദ്യം കഴിക്കാറുണ്ട്. ഉണക്കലരിയും മഞ്ഞപ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് വേവിച്ചാണ് മഞ്ഞ നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത്. തിരണ്ടുകുളിക്ക് ചില സമുദായക്കാര്‍ തിരണ്ടപെണ്ണിനു കൊടുക്കാന്‍ മഞ്ഞച്ചോറുണ്ടാക്കും. ആലപ്പുഴയിലും മറ്റും ഈ സമ്പ്രദായം സര്‍വസാധാരണം