കാളിയുടെ പരിവാരദേവതകളിലൊന്ന്. വേതാളസങ്കല്‍പത്തിലുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മാഞ്ഞാളമ്മയെ വണ്ണാന്‍മാര്‍ തെയ്യക്കോലമായി കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. ഈ തെയ്യം നീളമുള്ള പൊയ്‌നാക്ക് ധരിക്കും.