പറപ്പേടി, പുലപ്പേടി എന്നിവയെപ്പോലുള്ള ഒരു നടപടി. പണ്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാചാരം.