അര്‍ജുനനൃത്തം. അരയില്‍ മയില്‍പ്പീലിയുടുപ്പാണ് ധരിക്കുക. ഭദ്രകാളി പ്രീണനാര്‍ഥമുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനകലയാണിത്.