ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം. ഒരു ഭാഗത്തുമാത്രം തോലുള്ളതും, ചെണ്ടയുടെ പകുതിയില്‍ കുറഞ്ഞ നീളം ഉള്ളതുമാണ് മുറിച്ചെണ്ട. ഇത് കൈയിലെടുത്ത് നടന്നു കൊട്ടാം. കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പാണന്‍മാര്‍ക്കിടയിലും മറ്റും ഈ വാദ്യമുണ്ട്.