ബ്രാഹ്മണരുടെ സദ്യക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത നാലുതരം കറികള്‍. എരിശേ്ശരി, പുളിശേ്ശരി, ഉപ്പേരി, മധുരക്കറി(പ്രഥമന്‍) എന്നിവ. ‘നാലുകറിവെക്കുക’ എന്നൊരു ശൈലിയുണ്ട്. സദ്യകഴിക്കുക എന്നര്‍ത്ഥം.