നെയ്പ്പത്തിരി എന്നു പറയും. മാപ്പിളമാരുടെയിടയില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരുതരം പലഹാരം. കുതിര്‍ത്ത അരിയില്‍ തേങ്ങ, ഉള്ളി, പെരും ജീരകം എന്നിവ ചേര്‍ത്തരച്ച്, തുണിയില്‍ പരത്തി വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കോരിയെടുക്കും. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നെയ്യ് എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യവഹരിക്കുന്നത്.