മാര്‍മുല. ‘ആരം’ എന്നതിന് ‘മുല’ എന്ന അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം, കൂടിയാട്ടം, തെയ്യം, തിറ തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളിലെ സ്ത്രീവേഷങ്ങള്‍ക്ക് പല മാതൃകയിലുള്ള നെഞ്ചാരങ്ങള്‍ കാണാം. കഥകളിയിലും മറ്റും പുരുഷവേഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ‘കൊരലാര’മുണ്ട്. സ്ത്രീവേഷങ്ങളുടെ ‘കൊരലാ’രത്തിന് ‘മുലക്കൊരലാരം’ എന്നു പറയും. തെയ്യങ്ങള്‍ക്ക് ‘മുലക്കൂട്’ കാണാം. നെഞ്ചാരങ്ങളില്‍ ചിലതെല്ലാം കനം കുറഞ്ഞ മരം കൊണ്ടാണ് നിര്‍മിക്കാറുള്ളത്. പാളകളും തുണികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മാര്‍മുലകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാറുണ്ട്. ലോഹം കൊണ്ടും നിര്‍മിക്കും.