ഭൂവുടമ തന്റെ അധികാരത്തില്‍പ്പെട്ട ഭൂമി മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പണയം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒറ്റി. അതിനുചെയ്യേണ്ട രേഖയാണ് ഒറ്റിക്കരണം. ഇതുവഴി ഭൂവുടമയ്ക്ക് സ്വത്തിലുള്ള അവകാശം പൂര്‍ണമായി നഷ്ടപ്പെടില്ല.