‘ഒഴുമുറി’ എന്ന് വടക്കന്‍ പ്രയോഗം. ഒഴിമുറിവയ്ക്കുകയെന്നാല്‍ തിരിച്ചേല്പിക്കുക എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ജന്മി-കുടിയാന്‍ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഒരു പ്രമാണരീതി. ഭൂസ്വത്ത് കൃഷിചെയ്യാന്‍ ഉടമ കുടിയാനെ ഏല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ തിരികെ ചോദിച്ചെന്നുവരാം. കുടിയാന്‍മാരോട് സ്വത്ത് തിരികെ തരാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ കുടിയാന്‍ പ്രമാണം എഴുതിക്കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഒഴിമുറി (ഒഴിവുമുറി) രേഖ.