കേരള ബ്രാഹ്മണരുടെ കലാനിര്‍വഹണമായ ചാത്തിരാങ്കക്കളി. പതിനെട്ടു സംഘങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോടിനും ആലപ്പുഴയ്ക്കുമിടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആ സംഘങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നത്. ചാത്തിരാങ്കക്കാരുടെ മുഖ്യ ആരാധ്യദേവത, തൃക്കാരിയൂരപ്പനാണെങ്കിലും, ശാസ്താവ്, ഭഗവതി, വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകന്‍ തുടങ്ങിയ ദേവീദേവന്മാരില്‍ ഒരാളെക്കൂടി ഓരോ സംഘവും പരദേവതയായി ആരാധിച്ചുപോന്നിരുന്നു.