മാപ്പിളമാര്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാന്ത്രികപ്രയോഗം. മന്ത്രവാദികള്‍ ഉറുക്കെഴുതാറുള്ളപോലെ മന്ത്രപ്രയോഗമറിയുന്നാള്‍ വെളുത്ത പിഞ്ഞാണത്തിലാണെഴുതുക. അരിവറുത്തു കരിച്ചപൊടിയില്‍ കസ്തൂരി, കുങ്കുമം, പനിനീര് എന്നിവ ചേര്‍ത്താണ് പിഞ്ഞാണെഴുത്തിനുള്ള മഷിയുണ്ടാക്കുന്നത്. മുളച്ചീന്താണ് എഴുത്തുകോല്‍. ഖുര്‍ആനിലെ വാക്യങ്ങളാണ് പ്രായേണ മന്ത്രങ്ങളെഴുതുന്നത്. രോഗം, ഗര്‍ഭരക്ഷ, ബാധോപദ്രവം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊക്കെ മന്ത്രം എഴുതും.