പതിനെട്ടുതരം കുറത്തികളിലൊന്ന്. പാര്‍വതീസങ്കല്പത്തിലുള്ള ദേവത. ഉത്തരകേരളത്തിലെ വേലന്മാര്‍ പുള്ളിക്കുറത്തിയുടെ തെയ്യം കെട്ടും.