ശുദ്ധീകരണമന്ത്രം, ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ കര്‍മം, ചന്ദനം, അക്ഷതം, ഫലം, സ്വര്‍ണം എന്നിവ ശുദ്ധജലത്തിലിട്ട് മന്ത്രം ജപിക്കും. ദര്‍ഭപ്പുല്ലുകൊണ്ടാണ് പുണ്യാഹം തളിക്കുക.