ശിവരാത്രി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നത്. തെക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് പതിവ്. രഥോത്സവം പോലുള്ളതാണ് ശാലയോട്ടം. ബൗദ്ധോത്സവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണിവയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.