ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഭക്തന്മാര്‍ നടത്തുന്ന ഉരുള്‍നേര്‍ച്ച. സന്താനലാഭത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഗുരുവായൂര്‍ക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റും ശയനപ്രദക്ഷിണം സാധാരണമാണ്.